Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

ISO 14001:2015

Αίτημα αποστολής πιστοποίησης.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 Στόχος ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης
η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ)
η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καίριο άξονα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ROYAL PAINTS.  Η εταιρία μας δεσμεύεται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης ISO 14001:2015 να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της πολιτική ακολουθώντας τους τοπικούς εθνικούς ή διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.

EN 13197 Road Marking Durability Certificate

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

πιστοποιητικά.

επιστροφή στην κατηγορία

πιστοποιητικά.