Τεϊλορς Βιομηχανία Χρωμάτων ΕΠΕ

Λεωφόρος Καραμανλή 208,
Τ.Κ. 13678, Αχαρνές

+30 2117200096

+30 2112160407

info@tailors.gr & info@royalpaints.gr

ISO 45001:2018

Αίτημα αποστολής πιστοποίησης.

Σύστημα Διαχείρησης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία κατά το πρότυπο ISO 45001, προσφέρει πολλαπλά οφέλη όπως:

  • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων μέσω της οργανωμένης διαχείρισης τους
  • Βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης
  • Θεμελίωση μίας υπεύθυνης εικόνας στην αγορά δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Εστίαση στον προσδιορισμό και στην αξιολόγηση των κινδύνων και όχι απλά στον κίνδυνο
  • Αυξημένη δυνατότητα πρόβλεψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και έγκαιρη αποσόβησή τους
  • Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης απουσίας του προσωπικού από την εργασία λόγω ατυχημάτων και ενδυνάμωση της αίσθησης ασφάλειας
  • Συμμόρφωση με σχετικές εθνικές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις
  • Δημιουργία σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και ετοιμότητα για τη διαχείριση συμβάντων σε λειτουργικό, εμπορικό και νομικό επίπεδο
  • Ικανοποίηση προϋπόθεσης για ανάληψη έργων και συμμετοχή σε διαγωνισμούς

H ROYAL PAINTS επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της μειώνοντας με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και βελτιώνοντας εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

EN 13197 Road Marking Durability Certificate

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

πιστοποιητικά.

επιστροφή στην κατηγορία

πιστοποιητικά.